• 20% zniżki na produkty Microsoft i Nuance
 • Kod kuponu: Summer20
Angebote in:
Angebote noch:

*z wyjątkiem Office 365

 

Ogólne zasady i warunki

Warunki ogólne z informacjami dla klientów

Spis treści

 1. Obszar zastosowania
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do wycofania się z umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Przekazanie treści
 6. Przyznanie praw do użytkowania
 7. Odpowiedzialność za wady
 8. Prawo właściwe
 9. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres zastosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") firmy BESTSOFTWARE Sp. z o.o. (dalej "Przedsiębiorca"), ma zastosowanie do wszystkich umów o udostępnienie danych stworzonych i udostępnionych w formie cyfrowej (treści cyfrowych), które konsument lub Przedsiębiorca (dalej "Klient") zawiera z Przedsiębiorcą w odniesieniu do treści cyfrowych opisanych przez Przedsiębiorcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączaniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, działa w ramach swojej działalności handlowej lub zawodowej na własny rachunek.

2) Zawarcie umowy

2.1 Treści opisane w sklepie internetowym przedsiębiorcy nie stanowią wiążącej oferty ze strony przedsiębiorcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany ze sklepem internetowym przedsiębiorcy. Po umieszczeniu wybranej zawartości w wirtualnym koszyku i przejściu przez proces elektronicznego zamawiania, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do zawartości koszyka, klikając przycisk kończący proces zamawiania.

2.3 Przedsiębiorca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • wysyłając Klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku decydujące jest otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub
 • poprzez dostarczenie klientowi zamówionych treści, lub
 • żądając od klienta zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeśli istnieje kilka z wyżej wymienionych możliwości, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedna z nich pojawi się jako pierwsza. Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna się w dniu następującym po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli Przedsiębiorca nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty, w konsekwencji czego Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Przedsiębiorcy, tekst umowy jest przechowywany przez Przedsiębiorcę po zawarciu umowy i przekazywany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Przedsiębiorca nie może udostępniać tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres.

2.5 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Przedsiębiorcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznawaniu błędów we wprowadzaniu tekstu może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może poprawiać swoje wpisy w trakcie elektronicznego procesu składania zamówienia, używając zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.6 Przy zawieraniu umowy można posługiwać się wyłącznie językiem niemieckim.

2.7 Realizacja zamówień i kontakt z nimi odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznej obsługi zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez Przedsiębiorcę mogły być na ten adres odbierane. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić możliwość dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Przedsiębiorcę lub osoby trzecie, którym Przedsiębiorca zlecił realizację zamówienia.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom z reguły przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w instrukcji Wykonawcy dotyczącej odstąpienia od umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Ceny podawane przez Przedsiębiorcę są cenami całkowitymi i zawierają ustawowy podatek od towarów i usług.

4.2 Opcje płatności są podane w sklepie internetowym Przedsiębiorcy.

5) Dostarczanie treści

Treści cyfrowe są dostarczane do klienta w następujący sposób:

6) Udzielanie praw do użytkowania

6.1 O ile opis na stronie DeepL w sklepie internetowym Przedsiębiorcy nie stanowi inaczej, Przedsiębiorca udziela Klientowi niewyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu prawa do korzystania z udostępnionych treści w celach prywatnych i komercyjnych.

6.2 Przekazywanie treści osobom trzecim lub tworzenie kopii dla osób trzecich poza zakresem niniejszych OWU jest niedozwolone, chyba że Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeniesienie licencji wynikającej z umowy na osobę trzecią.

6.3 O ile umowa dotyczy jednorazowego dostarczenia treści cyfrowych, przyznanie praw staje się skuteczne dopiero wtedy, gdy klient zapłaci w całości należne zgodnie z umową wynagrodzenie. Przedsiębiorca może tymczasowo zezwolić na korzystanie z treści umowy nawet przed tym momentem. Takie tymczasowe zezwolenie nie jest równoznaczne z przekazaniem praw.

7) Odpowiedzialność za wady

Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.

8) Prawo właściwe

Jeśli Licencjobiorca działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Licencjodawcy. Jeśli Licencjobiorca ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, siedziba Licencjodawcy jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeśli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej Licencjobiorcy. W powyższych przypadkach Licencjodawca jest jednak w każdym przypadku uprawniony do wniesienia powództwa do sądu w miejscu prowadzenia działalności przez Licencjobiorcę.

9) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

9.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub umów o świadczenie usług online z udziałem konsumenta.

9.2 Przedsiębiorca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.

Wyświetlony